Badekabin i betong - konstruksjonsbeskrivelse

Velgjennomført konstruksjon, hvor vi har tenkt på enhver detalj

 

KONSTRUKSJONSBESKRIVELSE:

GULVELEMENT

 • Utført i armert betong, 2.400kg/ m³. Gulvelementet støpes med oppkant.        
 • Den normale gulvtykkelsen er 100mm eks. gulvmateriale.
 • Drenering og avløpsrør samt gulvvarme støpes inn i konstruksjonen.
 • Avløpsinstallasjoner under Ø50mm vil være innstøpt i gulvelementet.
 • Dimensjoner større enn Ø 50 mm vil delvis bygge under bunnen.
  Denne installasjonsdybden er avhengig av lengden.
 • Gulvavløp vil alltid bygge ned under bunnen.
 • Detaljene om dørtrinn / overgang til tilstøtende gulv utføres individuelt i henhold til kundens krav.
 • Gulvelementet er laget med en innebygd fall på 1: 100, mens det i dusjen er et fall på 1:50 mot gulvsluk.
 • Eventuell nedsenk lages til i dusj sone
 • Gulvelementets overside: glatt formside. Underside: Avrettet betong med en toleranse på +-5mm.

VEGGELEMENTER

 • Utføres i kryssarmert lettbetong, 1.350 kg/m³.
 • Veggtykkelser: 60 mm standard. 80 mm hvor det f.eks. er tilstøtende kjøkkenet skal monteres mot kabin eller hvor det er krav til lyd / brann. Veggtykkelsen kan økes etter kundens valg, hvis det er spesielle forhold som krever dette.
 • Veggelementene støpes loddrett med to formsider. Det støpes slik at 2 vegger og tak alltid støpes sammen. De to resterende veggene støpes også sammen som et element. Synlige utvendige hjørner utføres så langt det er mulig uten at men får samlingspunktet av veggelementer synlig. Utvendige veggelementer som kommer ferdig sparklet og filset overlapper gulvelementet slik at den ferdige veggen avsluttes under det ferdig gulv i bygget.
 • Alle våre vegger unntatt sjaktvegg er konstruert med høyere vegger som avsluttes 20 mm under dekket i bygningen
 • Utvendige synlige vegger helsparkles og slipes på fabrikk. 
 • Innvendige vegger helflises. Utenfor våtsonen kan vi tilby malte vegger.
 • Vindusåpning: Det kan lages utsparing for vinduer i kabinkonstruksjonen. Vi kan også tilby ferdig malt eller fliselagt foring helt ut til vinduet.

TAKELEMENT

 • Laget av kryssforsterket pimpsteinsteinbetong 1.350 kg/m³. 

TAKTYKKELSE

 • 60mm Standard
 • Taktykkelse kan økes etter kundens ønske, om det er forhold som krever dette.  
 • Undersiden av taket er en glatt formside, som fullsparkels og males.

VÅTROMSMEMBRAN

 • Det brukes et  membransystem fra PCI.
 • Våtromsmembranen utføres i henhold til til Teknisk Godkjenning fra SINTEF.

EL-INNSTALASJONER

 • Tomrør og koblingsbokser levers innstøpt i vegg
 • Det brukes Hager Systemer- Berker S.1 som fabrikat på elektriske komponenter.
 • Alle tomrørsinstalasjoner utføres med dim Ø20mm om annet ikke er spesifisert.

LYS

 • Leveres ferdiginstallert med ringt etterspurt antall downligts IP44 med opprull kabel som trekkes til tilkoblingspunkt/tavle.

VASKEMASKIN/TØRKETROMMEL

 • Legges opp med hver sin egen kurs
 • Leveres med opprullet kabel som trekkes til tilkoblingspunkt/tavle.

JORDING-UTJEVNINGSFORBINDELSE

 • Det jordes i hovedarmering til baderomskabinen samt ventilasjonskanal via stikkontakt i badet
 •  El installasjoner er utført i henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner.
 •  El-installasjoner testes.

VVS FORBRUKSVANN INSTALLASJONER

 • På forbruksvann installasjoner brukes det 16mm pex-rør, dette er utført i et rør i rør system.
 • Koblingsboksene for forbruksvannet er innstøpt iht til tegningsunderlaget for det enkelte bad.
 • Systemet er VA Godkjent.
 • Installasjonene føres loddrett opp lags Baderomskabinens vegg over kabinens takk og inn i fordeler skapet.
 • Vanninstallasjonen avsluttes med 2 stk fordelerrør med ¾ «gjenget tilkobling i installasjonssjakten eller med opprull på pex-rør.
 • Det kan leges til ekstra påkoblingspunkter i fordelerskapet for tilførsel til kjøkken.
 • Utførelsen tetthets testes iht KS-manual bilag E1.

AVLØPSINSTALLASJONER

 • Indre avløpsinstallasjoner legges med sveisede PEH-rør.
 • Gulvsluk/renner levers i henhold til Teknisk Godkjenning fra SINTEF.
 • Avløpsinstallasjoner fra gulvavløp, servanter og vaskemaskin monteres så langt som mulig til ett rør med en dimensjon på 50/75 mm PEH avløpsrør. Avløp fra toalettet er dimensjon 110 mm PEH.
 • Avløpsrør i kabinens gulvelement legges med 16 promille fall iht. DIF norm for avløpsinstallasjoner, avløpsinstallasjoner i prefabrikkerte elementer.
 • Alle materialer er CE- typegodkjent.
 • Avløpsinstallasjonene tetthets testes.

GULVVARMESINSTALLASJONER

 • Vannbåren gulvvarme er en standardløsning, utført med 15mm pex-rør i gulvelementet.
 • Gulvvarmen reguleres med returventil styrt av et termostatelement. Gulvvarme avsluttes ut mot sjakt, med nødvendig lengde på rørene, slik at disse kan nå leilighetens varmefordelingsrør uten skjøting.
 • Gulvvarmeinstallasjonen kan alternativt leveres som rørsystem med romtermostat for regulering.
 • Pex gulvvarmerørene er festet til den øverste armeringsnett i kabinens gulv med en overdekning på ca. 50 mm og med en senter avstand på 250 mm mellom sløyfene.
 • Det kan også leveres med EL- gulvvarme
 • Gulvvarmeinstallasjoner tetthets testes.


VENTILASJON

 • Baderomskabinene leveres normalt med avtrekksventil for sentral utsug. 
 • Ventilen plasseres i taket og føres via den monterte ventilasjonskanalen til sjakten. En lyddemper kan monteres om nødvendig, og det er tilstrekkelig plass over badekabinens tak. Se eksempel på ventilasjon her.
 • Det kan leveres EL- Ventilator om det er spesifisert.

OPPHENG FOR SJAKTINSTALLASJONER:

 • På baderomskabinens sjakt vegg kan det monteres skinner for sjakt installasjoner som utføres på byggeplass.

DØR

 • Baderomkabinen leveres normalt ikke med dørblad og karm montert.
 • I dørutsparingen støpes det inn plastklosser for montering av dørkarm på byggeplass. 
 • Kabinen leveres med en midlertidig dør.
 • Dørbladet er ikke tyverisikkert, men forhindrer direkte adgang til baderomskabinen under byggetiden.

SPARKELFALS/ UTVENDIGE HJØRNER

 • Der det er hjørner som tilstøter gipsvegger lages det en gjennomgående sparkel fals på 2x40mm hvor sparkeltape kan legges og sparkles over.
 • På utvendige hjørner som er synlige monteres det stålhjørner slik at man oppnår en rett og fin avslutning.

EMBALERING

 • Baderomskabinen leveres med en kryssfinerplate foran dørutsparingen. Dørplaten er utstyrt med hengsler og fungerer som en midlertidig dør. Dørplaten er låst med hengelås. Dørplaten er todel slik at en nedre del på ca. 200 mm i høyden og i full bredde av platen kan fjernes uten å fjerne resten av dørplaten. Hensikten med dette er at montørene kan kontrollere fallet i døråpning etter installasjon, og at gulvleggeren, når han legger gulv utenfor kabinen, kan se gulvflaten på badet og koordinere dette med gulvhøyden på ustiden.
 • Så lenge kabinen leveres med dørplate er denne utstyrt med hengelåssystem, slik at man forhindrer adgang under byggeperioden.
 • Kabinene leveres med 4stk treklosser på 150x150x150 mm festet til kabinens underside. Disse fjernes før montasje.

LØFTEANDORDNING

 • Baderomskabinen er utstyrt med 4 løftepunkter. Disse består av 20mm wire-øyer som er festet til veggens hovedarmering. Før innheising fester montasje entreprenøren løftestroppen til wire-øyet..

UTSPARING FOR AVLØPSINSTALLASJONER

 • Avhengig av gulvhøyden i bygningen, vil det være nødvendig å lage utsparinger for deler av avløpsinstallasjonen på oversiden av betongdekket under kabinen. I hvert tilfelle må det vurderes hvor stor pilhøyden er på betongdekket stedet der kabinen skal plasseres for å avgjøre om utsparing er nødvendig.
 • Ved bruk av standard avløp er det som regel ikke nødvendig med utsparing så lenge gulvoppbygningen er 180mm og 210mm det det brukes slukrenne. Faktorer som lengden på de tilkoblede avløpsrørene kan også ha innvirkning. Kontakt oss alltid når det gjelder fastsetting av utsparinger.

YTELSER SOM SKAL UTFØRES PÅ BYGGEPLASS AV ENTREPRENØREN

Montasje av baderomskabin samt stille med kran

 • Lukking mellom baderomskabin og tilstøtende vegger samt mot dekke
 • Evt. isolering under kabin
 • VVS tilkoblinger
 • EL tilkoblinger
 • Montering av dør
 • Fjerne plast og døremballasje

 

Se profilvideo