Stablekabin i betong - konstruksjonsbeskrivelse

Velgjennomført konstruksjon med kontroll på alle detaljer

KONSTRUKSJONSBESKRIVELSE RENOVERING:

GULVELEMENT

 • Utført i armert betong, 2.400kg/ m³. Gulvelementet støpes med oppkant.
 • Gulvtykkelsen tilpasses de lydmessige og statiske krav . Dette vil varierer fra 150mm-180mm i tykkelsen.
 • Avløpsrør samt gulvvarme støpes inn i konstruksjonen.
 • Avløpsinstallasjoner vi vi være helt innstøpt i gulvelementet.
 • Detaljene om dørtrinn / overgang til tilstøtende gulv utføres individuelt i henhold til kundens krav.
 • Gulvelementet er laget med en innebygd fall på 1: 100, mens det i dusjen sonen er fall på 1:50 mot gulvsluk.
 • Eventuell nedsenk lages til i dusj sone.
 • Gulvelementets overside: glatt formside. Underside: Avrettet betong med en toleranse på +-5mm.

VEGGELEMENTER

 • Laget av kryssforsterket pimpsteinsteinbetong, 1800 kg / m³. Hvis det er spesielle krav til veggene i bærende installasjoner, kan disse utføres i 2500 kg / m³ armert betong.
 • Veggtykkelsene varierer fra 120 til 180 mm, avhengig av størrelsen på de vertikale belastningene og antall etasjer.
 • Veggelementene støpes vertikalt med to formsider. Det støpes slik at 2 vegg og tak alltid støpes sammen. De resterende 2 veggene støpes også sammen som ett element. Så settes elementene sammen, synlige utvendige hjørner utføres så langt det er mulig uten elementsamlings punkt. Utvendige veggelementer som kommer ferdig sparklet og filset overlapper gulvelementet slik at den ferdige veggen avsluttes under det ferdig gulv i bygget.
 • Alle bærende vegger er støpt i etasjehøyde. Kabinhøyden er beregnet ut ifra den laveste eksisterende etasjehøyden. Det regnes som minimum 30mm toleranse loddrett imellom kabinene.
 • Innvendige overflater iht ønsket utførelse. Maling/fliser.

VINDU

 • Det kan lages utsparing med flislagte eller malte foringer til vindu. Mot merkostnad.

TAKELEMENT

 • Laget av kryssforsterket pimpsteinsteinbetong 1.800 kg/m³. Ønskes kabinens vekt redusert kan vi bruke lettbetong, 1200 kg/m³. Dette mor merkost.

TAKTYKKELSE

 • 60mm Standard
 • Taktykkelse kan økes etter kundens ønske, om det er forhold som krever dette.
 • Underside taker er en glatt formside, som fullsparkels og males.

MONTERINGSBESLAG

 • Kabinene kobles sammen med sveisebeslag eller med loddrett gjennomgående låsestake.

VÅTROMSMEMBRAN

 • Det brukes PCI type Seccoral 2K membransystem.
 • Våtromsmembran utføres i henhold til til sintefgodkjenning.

EL-INNSTALASJONER

 • Tomrør og koblingsbokser levers innstøpt i vegg
 • Det brukes norske anerkjente leverandører som fabrikat på elektriske komponenter.
 • Alle tomrørsinstalasjoner ut føres med dim Ø20mm om annet ikke er spesifisert.

LYS:

 • Leveres ferdiginstallert med ringt etterspurt antall downligts IP44 med opprull kabel som trekkes til tilkoblingspunkt/tavle.

VASKEMASKIN/TØRKETROMMEL:

 • Legges opp med hver sin egen kurs
 • Leveres med opprull med opprull kabel som trekkes til tilkoblingspunkt/tavle

JORDING-UTJEVNINGSFORBINDELSE

 • Det jordes i hovedarmering til badromskabinen samt ventilasjonskanal via stikkontakt i badet
 • El installasjoner er utført iht til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og NEK 400 Elektriske lave spenningsinstallasjoner
 • El-installasjoner testes iht. KS-manual

VVS FORBRUKSVANN INSTALLASJONER:

 • På forbruksvann installasjoner brukes det 15mm pex-rør, dette er utført i et rør i rør system.
 • Koblingsboksene for forbruksvannet er innstøpt iht til tegningsunderlaget for det enkelte bad.
 • Systemet er VA Godkjent.
 • Installasjonene føres loddrett opp lags Baderomskabinens vegg over kabinens takk og inn i fordeler skapet.
 • Vanninstallasjonen avsluttes med 2 stk fordelerrør med ¾ «gjenget tilkobling i installasjonssjakten eller med opprull på pex-rør.
 • Det kan leges til ekstra påkoblingspunkter i fordelerskapet for tilførsel til kjøkken.
 • Utførelsen tetthets testes iht KS-manual bilag E1.

AVLØPSINSTALLASJONER

 • Indre avløpsinstallasjoner legges med sveisede PEH-rør, fabrikant Geberit.
 • Standard gulvsluk er ABS Gulvsluk med rustfri rist, fabrikat Jafo eller slukrenne fabrikat Unidrain.
 • Alternativt kan vi leverer hjørne avløp fra Blücher.
 • Avløpsinstalasjonene ferdigstilt så langt som mulig i monteringsakselen. Avløpsinstallasjoner fra gulvavløp, servanter og vaskemaskin monteres så langt som mulig til ett rør med en dimensjon på 50/75 mm PEH avløpsrør. Avløp fra toalettet er dimensjon 110 mm PEH.
 • Avløpsrør i kabinens gulvelement legges med 16 promille fall iht. DIF norm for avløpsinstallasjoner, avløpsinstallasjoner i prefabrikkerte elementer.
 • Alle materialer er CE- typegodkjent.
 • Avløpsinstalasjonene tetthets testes KS-manual bilag

GULVVARMEINSTALLASJONER

 • Vannbåren gulvvarme er en standardløsning, utført med 15mm pex-rør i gulvelementet.
 • Gulvvarmen reguleres med returventil styrt av et termostatelement. Gulvvarme avsluttes ut mot sjakt, med nødvendig lengde på rørene, slik at disse kan nå leilighetens varmefordelingsrør uten skjøting.
  Gulvvarmeinstallasjonen kan alternativt leveres som rørsystem med romtermostat for regulering.
 • Pex gulvvarmerørene er festet til den øverste armeringsnett i kabinens gulv med en overdekning på ca. 50 mm og med en senter avstand på 250 mm mellom sløyfene.

Det kan også leveres med EL- gulvvarme hvis dette ønskes.
Gulvvarmeinstallasjoner tetthets testes iht. KS-manual

VENTILASJON

 • Baderomskabinene leveres vanligvis med avtrekksventil for sentral utsug. Denne avsluttes med Ø 100 mm stuss ut mot sjakt
  Alternativt kan ventilen plasseres i taket og føres via den monterte ventilasjonskanalen til akselen. En lyddemper kan monteres om nødvendig, og det er tilstrekkelig plass over badekabinens tak. Se eksempel på ventilasjon her.
 • Det kan leveres EL-ventilator om det er spesifisert.

OPPHENG FOR SJAKTINSTALLASJONER

På baderomskabinens sjakt vegg kan det monteres montasjeskinner for sjakt installasjoner som utføres på byggeplass.

DØR

 • Baderomkabinen leveres normalt ikke med dørblad og karm montert – er dog mulighet etter avtale.
 • I dørutsparingen støpes det inn plastklosser for montering av dørkarm på byggeplass.
 • Det henvises til montasjeanvisning for badekabiner for videre info om dette.
 • Kabinen leveres med en midlertidig dør.
 • Dørbladet er ikke tyverisikkert, men forhindrer direkte adgang til baderoms kabin under byggetiden.

SPARKELFALS/ UTHVEDIGEHJØRNER

 • Der det er hjørner som tilstøter gipsvegger lages det en gjennomgående sparkel fals på 2x40mm hvor sparkeltape kan legges og sparkles over.

Utvendige hjørner som er synlige monteres det stålhjørner slik at vi oppnår en rett og fin avslutning.


EMBALERING

 • Baderomskabinen leveres med en kryssfinerplate foran dørutsparingen. Dørplaten er utstyrt med hengsler og fungerer som en midlertidig dør. Dørplaten er låst med hengelås. Dørplaten er todel slik at en nedre del på ca. 200 mm i høyden og i full bredde av platen kan fjernes uten å fjerne resten av dørplaten. Hensikten med dette er at montørene kan kontrollere fallet i døråpning etter installasjon, og at gulvleggeren, når han legger gulv utenfor kabinen, kan styre gulvflaten på badet og koordinere dette med gulvhøyder. Så lenge kabinen leveres med dørplate er denne utstyrt med hengelåssystem, slik at man forhindrer adgang uder byggeperioden.
 • Kabinene leveres med 4stk treklosser på 150x150x150 mm festet til kabinens underside. Disse fjernes før montasje.

LØFTEANDORDNING

 • Baderomskabinen er utstyrt med 3 løftepunkter. Disse består av 20mm wirestropper som er festet til veggens hovedarmering. Ved inn heising må montasjeentreprenøren tilkoble wirestroppen, og den er klar for inn Heising.

UTSPARING FOR AVLØPSINSTALLASJONER

 • Avhengig av gulvhøyden i bygningen, vil det være nødvendig å lage utsparinger for deler av avløpsinstallasjonen på oversiden av betongdekket under kabinen. I hvert tilfelle må det vurderes hvor stor pilhøyden er på betongdekket stedet der kabinen skal plasseres, for å avgjøre om utsparing er nødvendig.
 • Ved bruk av standard avløp er det som regel ikke nødvendig med utsparing så lenge gulvoppbygningen er 180mm og 210mm det det brukes slukrenne. Men kontakt oss alltid når det gjelder bestemmelse av utsparinger. Faktorer som lengden på de tilkoblede avløpsrørene kan også ha betydelig innflytelse. Det anbefales å kontakte oss i hvert enkelt tilfelle.

YTELSER SOM SKAL UTFØRES PÅ BYGGEPLASS AV ENTREPRENØREN

 • Montasje av baderomskabin samt stille med løtekran
 • Lukking mellom baderomskabin og tilstøtende vegger samt mot dekke.
 • Evt isolering under kabin
 • VVS tilkoblinger
 • EL tilkoblinger
 • Montering av dør
 • Fjerne plast og døremballasje

SE VÅR RENOVERINGSFILM:

Se profilvideo