1. Personvern:
  Selskapet tar beskyttelse av personopplysninger alvorlig og ønsker å være en seriøs og trygg partner for vår kunder og forretningspartnere.
  Selskapet har derfor personvernpolitikken slik at du vet hvordan selskapet behandler de innsamlede personopplysningene. Disse personvernreglene gjelder når vi er data ansvarlige, det vil si når vi håndterer saker for kunder, ved å ansette nye ansatte og ved markedsføringsaktiviteter.
    
 2. Når innsamles data:
  Vi samler inn informasjon direkte fra deg eller fra tredjeparter, blant annet for offentlige registre og myndigheter.
    
 3. Hvilken data innsamles:
  Selskapet bruker dataene dine for å oppfylle en avtale selskapet er en del av eller for å kunne svare på din forespørsel. Vanligvis vil det bare være nødvendig å få vanlig kontaktinformasjon i form av navn, adresse, telefonnummer og e-post. Selskapet samler bare ordinære personopplysninger, som inkluderer navn og kontaktinformasjon. I forbindelse med ansettelse av nye ansatte gir arbeidstaker selskapet rett til å behandle de innleverte personopplysninger med det formål å legge inn informasjonen i en rekrutteringsprosess. Det opplyses at informasjonen din vil bli behandlet i fortrolighet. Selskapet gjør oppmerksom på at en søknad ikke må inneholde personlig informasjon, i form av informasjon om seksualitet, engasjement i evt fagforbund, rase, religion, filosofisk tro og politiske synspunkt.
    
 4. Selskapet samler inn og registrerer personopplysninger for følgende formål:
  Overholdelse av en avtale inngått med Selskapet, svar på henvendelser, administrative formål og ansettelser. Dine personopplysninger samles kun for det formål ovenfor, og hvis det er behov for å behandle dataene til andre formål, vil du bli bedt om å godta dette med mindre samtykke ikke er nødvendig.
     
 5. Sletting av data:
  sørger for at vi løpende slette persondata som ikke lengere er nødvendig eller relevant for de i pkt. 4 anførte formål. Du kan til enhver tid be om at dine personlige data slettes hvis selskapet ikke er berettiget til å lagre dine personlige data uten ditt samtykke eller informasjon er nødvendig for å gjøre det mulig for selskapet å overholde avtalen eller forespørselen.
  I forbindelse med rekruttering lagres informasjonen i maksimalt 6 måneder eller til rekrutteringsprosessen er over, hvor de vil bli slettet permanent.
     
 6. Samtykke
  Selskapet innhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 4 anførte formål, idet selskapet er nødsaget til at behandle dine alminnelige personopplysninger, for at kunne oppfylle en avtale med deg eller besvare din henvendelse eller anmodning og som led i en rekrutteringsprosess. I det tilfelle at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 4 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, innen behandlingen påbegynnes.
     
 7. Videregivelser
  Vi videreformidler alene dine personopplysninger til eksterne aktører, hvis dette er nødvendig for at vi kan oppfylle våre avtaler med deg, eller hvis det kreves ifølge lovgivningen. Vi bruker databehandlere (it-leverandører, økonomistyringsprogrammer mv.) for at kunne levere den best mulige ytelse til våre kunder.
    
 8. Sikkerhet:
  Selskapet har interne regler for håndteringen av dine persondata. Retningslinjer som sammen med selskapets sikkerhetsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imot ødeleggelse, tap, endring, uautoriserte videregivelser eller adgang.
     
 9. Kontroll og oppdatering:
  Selskapet sørger for at vi løpende kontrollerer de registrerende persondata, og oppdaterer disse når der er endringer her.
  Du kan som registeret til enhver tid meddele oss såfremt der er skjedd endringer i dine persondata herunder i særlig grad dine kontaktopplysninger.
  Henvendelse kan skje via kontaktopplysninger i denne privatlivspolitikk. Selskapet har også vedtatt interne retningslinjer for kontroll og oppdatering av personopplysninger.
     
 10. Du har rett til:
  Du har alltid rett til at få adgang til de persondata som selskapet har registeret omkring deg, herunder å få opplyst hvilke data vi oppbevarer omkring deg, hvor de er innsamlet fra, hva vi skal bruke dem til. Hvis du ønsker kan du også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine persondata, hvem som oppbevarer dem og hvor. Hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse. Det er i visse tilfeller opplysninger som selskapet ikke utleverer, det kan være hvor andres privatpersoners privatlivsbeskyttelse veier tyngre, hensyn til immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter. I tilfeller der selskapet har registeret persondata omkring deg, og du blir bekjent med at de registrerte data ikke er korrekt, eller unøyaktige, er du berettiget til at å anmode om at de ukorrekte data slettes, og de unøyaktige data rettes. Du skal sende Information om de data du måtte mene er unøyaktige eller forkorte, hvoretter selskapet til rette dette. Der kan være tilfelle, hvor du ikke er enig i at vi behandler dine persondata i disse tilfeller kan du anmode selskapet om å slette de pålydende data. Det kan du likeledes gjøre såfremt du mener at selskapet behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke lengere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbake til behandlingen. Selskapet vurderer heretter om det er grunnlag for at etterkomme ønsket om sletning eller rettelse av persondata. Er der grunnlag for at gjennomføre sletting eller rettelse, vil dette skje snarest mulig. Du kan til enhver tid gjøre innsigelse overfor selskapets behandling av dine persondata, eller mot at selskapet videre gir dine data. I tilfelle av at du ønsker å gjøre innsigelse kan du kontakte selskapet med angivelse av hvilken behandling du gjør innsigelse imot, og hvorfor. Er din innsigelse berettiget, vil selskapet stoppe med å behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbakesende disse til deg. Du har rett til å få de persondata retur, som du måtte ha stillet til rådighet for selskapet, eller de data som selskapet har innhentet fra andre på baggrund av din aksept herav. Er du part i en kontrakt med selskapet, kan du få dine persondata retur, dog har selskapet rett til at behandle de persondata der er nødvendige for at kunne oppfylle avtalen med deg. Du er også berettiget til at få overført dine persondata til en annen tjenesteutbyder, såfremt du måtte ønske det og der er kompatibel med den inngående kontrakt. I de tilfeller selskapet skal tilbakelevere eller videregi persondata, vil de bli leverte i et normalt brukt format. selskapet bestreber å besvare henvendelser så hurtig som mulig og senest en måned fra innsigelsens mottagelse, dog kan der i perioder forekomme travelhet der kan avstedkomme lengere saksbehandlingstid. I tilfeller herav vil du bli orientert om tilfellet.
     
 11. Kontaktopplysninger:
  Selskapet kan til enhver tid kontaktes på følgende måter:
  Kontakt: HR
  Mail: info@badelement.dk
  Telefon: +45 7626 9600
  Adresse: Levysgade 14, st., 8700 Horsens
  CVR: 31752469
  Vår personvernpolitikk er senest oppdatert den 16.11.2021. Endringer vil blive offentliggjort løpende på denne side.
  Oversatt fra dansk til norsk 16.11.2021

 

Se profilvideo